Waze wangidla kamnandi umthondo omncane umnandi!

Waze wangidla kamnandi umthondo omncane umnandi! Umthondo omncane umnandi bo!

Nakho ke ngelinye ilanga ngifikelwa
ukuganga. Phela iboyfrend yami uMduh
wayehambile for 6 months eyosebenzela
eKimberly. Ngasengizamile khona ukuhlala
ngaphandle komthondo. Izinyanga ezi 3
zaphela golokoqo ngingenankinga, kodwa
khona ngimkhumbula uluv wam.

Ngangiqhanyelwa ngife uma eke
wangifonela ntambama, engitshela ukuthi
uyangithanda. Futhi uqhanyelwe ukhumbula
ikuku yami. Yoh umthondo wakhe
ngangivele ngiwubone ngamehlo
engqondo, usume mpo uzongena engquza
yami. Lapho ngangivele ngibe manzi toxo, kuthi angikhale izinyembezi. Ngifuna into
engazi kahle ukuthi ngeke ngiyithole
manje.

Umunwe ke wawuvele uziyele egolo ngizidlalise ubhontshisi,
ngize ngichame ngilale. Ngelinye ilanga
wafona ngisemsebenzini washo
okufanayo. Ha ngaqhanyelwa ngafa
ngingenakwenza lutho ngisemsebenzini.
Kunalo bhuti ke omfushane, omuhle nje
ofit. Onesikhathi eside wangeshela,
ngingamqomi ngoba nginayo indoda.

UStheh igama lakhe. Wathi angalubeka
phansi ucingo ngavele ngacabanga yena
nje. Ukuthi ngike ngimntshontshele ngoba
ngiyafa phela yindlala yomthondo.
Ngimfonele ngithi nje ngiyambingelela.
Wajabulani ubhuti wabantu wathi beseqala ukulahla ithemba.

Ngat akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Wathi “ukuphi”ngamtshela. Wathi ucela ukungibona mangiphuma. Ngathi “kulungile” ngicela
azongilanda. Ngoba anginayo itransport
eyami isayokhandwa. Wavuma.
Kwashaya u2:30, isikhathi sami
sokushayisa. Ngempela esemile
esangweni ezongilanda.

Ngaqonda emotweni wayishaya yazula. Wathi ucela sidlule kwakhe siphuze itiye, ngoba, kwakubanda futhi esafuna sixoxe.
Ngavuma ngekhanda, bhontshisi
ngiyawuzwa uvutha amalangabi.
Ngiyabona ukuthi vele naye uyangihalela.
Ulok engibuka ‘ ngalawo mehlo ‘
emoyizela kancane.

Athi ukungthinta amathanga ngaphansi kwesiketi. Ngiwavule isandla singene phakathi kwawo
awabrashe. Sifike endlini enze 2 cups ze
hot chocolate. Sihlale kusofa owodwa siphuze sixoxa. Afake iporn movie ngithi ayi ngeke Stheh, ungayiqali ke leyo. Avele ahleke kakhulu. Bese engiqabula esiphongweni. Ngimoyizele ngibheke phansi.

Asondele kakhulu afake izandla emathangeni ,awabrashe enyuke ayofika esibunjini. Silokhu sibuka le movie ayfakile. Angidlalise isibumbu phezu kwephenti, kubemnandi. Ngivele ngibeke icup yami kwicoffe table, bese ngithatha neyakhe ngiybeke. Bese ngihlala phezu
kwamathanga akhe siqabulane. Yoh
amalips asoft & hot akhe angenza
ngasukwa usinga.

Saqabulana lapho isandla sakhe sesiphakathi enkomeni
yami, sengiphefumula kakhudlwana.
Wangibhebha ngomunwe wabe eseguqa
ngamadolo, phambi kwami wangehlisa
iphenti. Wayingenela ingquza yami
ngolimi elokhu, engibhebha nangomunwe.
Wangikhotha ngaze ngachama
ngamemeza kakhulu.

Wangisiza ngakhumula nganqunu naye wakhumula. Ngibona kahle ukuthi ngizobhejwa ngempela ke namhlanje. Mangithi ngiyawubheka umthondo ha ngagxuma ngahlala ngezinqe. Ngaphahluka ngathi hha “Umthondo omncane kanje Stheh!” Wathi “khululeka ngiyakwazi ukuyisebenzisa.”
Wathatha icondom kwi walet yakhe
wayifaka bandla. Ngadabuka
mengiw’buka ulenga umthondo omncane
uswima phakathi.

Wangigibeza ngaphezulu. Ngafenda kathathu lavele lathamba. Ngacasuka ngathi “ay suka udlala ngemizwa yami wena Stheh hhay.” Ngasuka senginokucasuka naye bandla senamahlonyana. Wangidunusisa
ngadunusa ngicasuka nginjalo. Wawufaka
umthondo omncane ngemuva ngezwa bandla kuthi sew’qinile. Waze wangidla kamnandi umthondo omncane. Wangenza umuntu, umthondo omncane umnandi bo!


Sekumnandi ke manje ngiyezwa ukuthi ngibhejwa yindoda. Hayi lo mhlola engiw’bonile womthondo. Ongathi owengane ena 9yrz. Waze wangidla kamnandi umuntu, ngingasakhali kanje! Wangijikisa wathatha omunye umlenze wami wawubeka ehlombe lakhe. Wawufaka umthondo omncane wangena ngawuzwa kuthi uphakathi. Waze wangidla kamnandi umuntu. Lapho ngingasakwazino kumuva, ngoba ipace yakhe was too fast. Ngachama umthondo omncane umnandi bo!

Ngathichama phela nawe luv wavele wangibuka, wamoyizela kancane. Wangibuyisela ngaphezulu futhi. Ngagibela umthondo omncane ngegolo ngafenda ngasheshisa. Ngilokhu ngimncela izibele, ngifuna achame naye bandla. Lutho ukuchama umuntu. Wavele wangipetula igolo wabe esengenwaya umsunu. Wee mah waze wangidla kamnandi “Ahh” ngachama futhi!

Ngasho ngengila madoda, wabuyela ngaphezulu. Ay umthondo omncane umnandi yah! Seliqala nokuba buhlungu manje igolo akachami umuntu wenkosi. Umthondo omncane wakhe awuwi. Ngilokhu ngimbuza kuthi kanti wena uchama nini athi “thula uzobona”. Ulokh encome ubumnandi begolo lami ekade lagcina ukudliwa. Namalebe amade kangaka aqala ukuwabona.

Akachami kodwa kwaphela eside isikhathi lesi, sibhebhana sengikhathele ngiyimvithi. Negolos elivutha bhe akachami umuntu. Ekugcineni wangibamba imilenze yomibili wayihlanganisa, wafenda washeshisa kakhulu. Ngezwa esekhala kakhulu kanti useyachama. Walikhipha sasula sahagana. Wathi “uwuzwile ukuthi umthondo omncane umnandi?” Ngahleka ngathi “ay ngiyawuvuma.”

Ngafika ekhayangaqonda ebedroom yami ngashaya obudala, mabengi buza kuthi ngilaleleni? Ngithi ikhanda kanti ngisho ingquza le evutha bhe! Ngiyavuma uSthe nomthonjwana wakhe uyayenza lento. Uyena kuphela umuntu engimntshontshelayo uma engekho uluv.

Waze wangidla kamnandi umthondo.