Ukubhebha usisi omdala aze akhale achame.

Ngangimbiza usisi Bongi. Una 33 mina ngina 21. Lona unyaka wami wokuqala nginguthisha. Sasinaye e-college, manje sesisebenza ndawonye. Indaba yethu yaqala mzukwana ngivaleleke ecottage lakhe elabe linomkhuba wokungavuleki ngaphakathi. Ukuhlwa kwangifica ngikwakhe. Nakuba wawukhona umqöndo wokuzicelela kusisi uBongi, kodwa ngingaqala ngithini?

Yena angathini ezwa ukuthi ngimcabangela kanje emdala. Nokho ngigcine ngizijubile.
Ngicele ukulala embhedeni wakhe. Avele angibuke ngokumangala aze ashaye izandla. Ngidliwe amahloni. ‘Gudlu kuvuleke umnyango. Kuvule uthisha omkhulu owabe ebuya ekuzuleni. Avele angikhombe emnyango.

Nginyobozele ngiyophuma. Kwaphela amalanga ngisadliwa amahloni. Namuhla ukuhlwa kumfice kwelami icottage. Sihleli phezu kombhede nosisi Bongi kwazise izitulo azikho ema cottage. Senza ipreparation yomsebenzi wosuku olulandelayo. Angazi singene kanjani lesisihloko esinomkhuba. “Ayi nami ngingalunga sisi.” ngisebenzisa ithuba. “Nansi ingane ifuna ukushiswa umuntu omdala!”

Ngibeke isandla sami edolweni. Angizibe. Ngisishutheke phakathi kwamathanga. Awavale ngokushesha asuse isandla. Asondeze ifile sixoxe ngomsebenzi. Ngibuye ngisibuyisele emathangeni. Awavale ngqi isandla sibhajwe phakathi. “Awu kodwa sisi Bongi” ngizincengela sengifile ukuqhanyelwa. Ngisenyuse siye sithinte iphenti. “Awu sisi Bongi.” Sengihefuzela. “Ayi bo!Ayi bo!”

Esho ngeliqinile izwi nelingixwayisayo. Ngivele ngimketule embhedeni, angisezwa lutho ukuqhanyelwa. Umthondo usubuhlungu ulokhu uphuka ngaphakathi ebhulukweni. Abe ngaphansi ngibe ngaphezulu. Ngiwukhiphe umthondo ngiwufake phakathi kwamathanga kasisi Bongi. Angisazenzi, ukuqhanyelwa. Ngeke ngiliyeke lelithuba.

Ngithi ngehlisa iphenti alidonse liqine ngqi. Ngifende ngaphandle ephentini. Ngimuzwe egegetheka. Ulace osephentini esibunjini ungihwaye kabuhlungu ijwabu lomthondo. Ngifake isandla phakathi kwephenti nethanga. Livele linwebeke kalula ingquza isale obala yena ebambe ngenhla waqinisa. Ngiwubusheke phakathi wonke ngimuzwe emangala, “Awu!”

Ngilifica igolo likasisi Bongi limanzi te lishisa umlilo. Ngifende lapho esalokhu ebabazile sengathi ubengalindele ukubhejwa yimina. “Hawu!Hawu!”, ushe umthondo. Ngiyabuzwa ubumnandi nokushisa kwegolo. Ngimuzwe usisi Bongi sengathi uyaphakama kanti naye useyafenda. Sihlangabezane kube ukuphefumulela phezulu kithi sobabili.

Ngizwe ushafu wami uhwayeka eceleni ephentini. Ngilehlise alishove lisale embhedeni. Amise amadolo ayithi qheke ingquza. Ngiwubhuxeke umthondo. Ngingene ngishone kulawomathangakazi. Umthondo ngiwugudlise umsunu. Ungakanani pho kwawona lowomsunu. Ungangoqukulu wonyawo lwami. Ngiwuhlikihle impela umsunu kasisi Bongi ngomthondo. Ngenza sho ukuthi umthondo wami uyawugudla wonke ngimele wona nje. Ngimuzwe enswininiza kuhle komdlwane obulawa amakhaza. “Awu…awu…awu we… yaze yamnandi ingane.”

Ngithathe imilenze yakhe ngiyibeke emahlombe ngiwushaye wonke. Ngiyizwe ingquza ithi “mf!…mf…faxa…faxa…” Ngibubule ubumnandi. “Eee…weee…awu sisi Bongi kumnandi.”
“Awu uyangibhebha wengane, kodwa wafundiswa ubani? Ubedlula kude abadala kunawe.” esho ngelokukhala. “Ngifundela kuwena njengoba ungibona” Ngimphendula. ngivele ngicokame ngigudle umsunu akhale usisi Bongi. Ngiwufake wonke ufike ekugcineni.

Adlikizele angibambe angiqinise. “Hhiii…awu…weeee!” anginkonkoshele nami ngilahlekelwe umqondo, “Sisi Bongi….hheeee….” Sinkonkoshelane ngizwe umsunu sengathi uyaqhaqhazela ngidedele inkihlinkihli yesidoda phakathi. Ngimuzwe engibamba kakhulu sengathi ungephula izimbambo.

Sibambane imizuzwana umthondo ulokhu uthi mpiki egolo bese sibubula kanyekanye “Ngiyabonga mfana wami ungibhebhile ngenele. Uyakwazi ukubhebha igolo.”